آیین نامه‌ها و فرم‌ها- گروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
هماهنگی و تناسب شهریه دانشگاه های غیردولتی-غیرانتفاعی با توجه به جایگاه و امکانات دانشگاهگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۸ خرداد ۱۳۹۲
میزان شهریه کارشناسی ارشد موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۴ تیر ۱۳۹۲
موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی در خصوص رشته های درخواستیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۹ خرداد ۱۳۹۲
تناسب و تعیین شهریه دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۰۸ تیر ۱۳۹۲
آیین نامه ارتقای موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی به دانشگاه های غیر دولتی - غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۵ مرداد ۱۳۹۲
شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات غیرانتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۰ بهمن ۱۳۸۴
آیین نامه چگونگی تاسیس موسسه های آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی الکترونیکیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۳ مهر ۱۳۶۴
مصوبه جلسه ۵۴۶ ضوابط کلی صدور مجوز تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۳۱ شهریور ۱۳۸۳
دریافت شهریه از دانشجویان مطابق تعرفه های مصوب وزارت متبوعگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۷ شهریور ۱۳۷۸
اجرای بند الف ماده ۱۰ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۸
مصوبه جلسه ۴۲۱ اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۹ خرداد ۱۳۷۷
سرانه فضاهای کالبدی و زمین مورد نیاز برای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۰۱ مهر ۱۳۷۷
اجرای آیین نامه نحوه دریافت شهریه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و غیردولتی-غیرانتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۰۶ مرداد ۱۳۹۴
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که مجاز به اخذ سرانه فرهنگی می باشندگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۰۹ اسفند ۱۳۹۱
برنامه ریزی رآی توسعه هدفمند موسسات غیردولتی غیرانتفاعی طی برنامه پنجم توسعهگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۴ اسفند ۱۳۹۰
افزایش شهریه ۱۵% موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۳ تیر ۱۳۸۸
قانون تعطیل موسسات و واحد های آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شودگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۵ دی ۱۳۷۲
مصوبه ۹۲ اصلاح ماده ۷ آیین نامه تاسیس موسسات غیرانتفاعی و تبصره الحاقی به ذیل بند ماده ۵ آیین نامه مذکورگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی
مصوبه جلسات ۱۵۲ و ۱۵۳ کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموز عالی غیردولتی غیرانتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۲۱ خرداد ۱۳۶۷
مصوبه ۴۱ کلیات آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعیگروه موسسات غیردولتی_غیرانتفاعی۱۱ آبان ۱۳۶۴