آیین نامه‌ها و فرم‌ها- گروه آموزش عالی آزاد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اساسنامه الگو موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۰ مرداد ۱۳۷۷
دستورالعمل نحوه همکاری موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
دستورالعمل نحوه ثبتنام و برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد (وی‍ژه دانشپذیران)گروه آموزش عالی آزاد۱۲ مهر ۱۳۹۵
دستورالعمل دوره های آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۲۳ خرداد ۱۳۹۵
دستورالعمل آموزشی-انضباطی موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۲ مهر ۱۳۹۵
دستورالعمل استخدام و به کارگیری اساتید،همکاران آموزشی و مدرسان موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۲ مهر ۱۳۹۵
بخشنامه ضمن خدمت کارکنان به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانیگروه آموزش عالی آزاد۲۸ دی ۱۳۹۴
بخشنامه تکمیلی مسائل اجرایی دوره هاو موسسات آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۴ شهریور ۱۳۹۴
دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزشی عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۴ مرداد ۱۳۷۷
آیین نامه دوره های آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۲۶ آبان ۱۳۷۸
مصوبه جلسه ۵۱۳ اصلاح،تکمیل و تفسیر مصوبه سیاست هاگروه آموزش عالی آزاد۲۰ اسفند ۱۳۸۱
تفویض برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد به دانشگاه هاگروه آموزش عالی آزاد۰۷ آبان ۱۳۷۸
مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست هاگروه آموزش عالی آزاد۲۳ مرداد ۱۳۸۰
آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۱۰ مرداد ۱۳۷۷
آیین نامه دوره های آموزش الکترونیکی در موسسات آموزش عالی آزادگروه آموزش عالی آزاد۰۷ مهر ۱۳۹۸
مصوبه جلسه ۴۱۳گروه آموزش عالی آزاد۱۴ بهمن ۱۳۷۶