بدون عنوان - آرشیو

آیین نامه ارتقای موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

با توجه به مصوبه جلسه 546 مورخ 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تفویض اختیار ایجاد و توسعه موسسه های آموزش عالی غیردولتی به وزارت علوم و به منظور فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای ارتقا آنه...

ادامه مطلب