اطلاعیه

مجوز دوره های MBA - DBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود.

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۹ کد : ۴۳۴۰۲ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۳۹۰۷
به این وسیله به اطلاع می رساند مجوز دوره های MBA - DBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود و فقط به عنوان دوره های کوتاه مدت محسوب می شوند و پس از گذراندن این دوره ها برای دانشپذیران گواهینامه صادر می شود.

ا طلاعیه

به این وسیله به اطلاع می رساند مجوز دوره های DBA -MBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود و فقط به عنوان دوره های کوتاه مدت محسوب می شوند و پس از گذراندن این دوره ها برای دانشپذیران گواهینامه صادر می شود.


( ۲۲ )