آیین نامه ارتقای موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۴ کد : ۲۷۵۹ بدون عنوان
تعداد بازدید:۱۴۱۵
با توجه به مصوبه جلسه 546 مورخ 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تفویض اختیار ایجاد و توسعه موسسه های آموزش عالی غیردولتی به وزارت علوم و به منظور فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای ارتقا آنه...
با توجه به مصوبه جلسه 546 مورخ 1383/6/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تفویض اختیار ایجاد و توسعه موسسه های آموزش عالی غیردولتی به وزارت علوم و به منظور فراهم نمودن زمینه و بستر مناسب برای ارتقا آنها موسسه های مذکور می توانند به رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در این آیین نامه نسبت به برنامه ریزی و اخذ مجوز لازم برای ایجاد گروههای آموزشی دانشکده های مصوب و در نهایت ارتقا به دانشگاه غیردولتی اقدام نمایند.

( ۶ )