پرسش‌های متداول


مدرک اعضای هیات موسس برای تاسیس موسسه غیر انتفاعی چگونه باید باشد؟

وجود حداقل ۳ نفر هیات علمی که ۲ نفر از آنها با مرتبه دانشیار باشد الزامیست.  

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۴

  آیا مدرک معادل فرهنگیان مورد تایید می‌باشد؟

 
اگر قبولی در آزمون ورودی قبل از سال ۷۷ باشد بله ولی بعد از آن خیر  

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۴

تعداد اعضای هیات موسس جهت تاسیس موسسه غیر انتفاعی چند نفر است؟

۹-۷ نفر  

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۴