پرسش‌های متداول


مدرک اعضای هیات موسس برای تاسیس موسسه غیر انتفاعی چگونه باید باشد؟

وجود حداقل ۳ نفر هیات علمی که ۲ نفر از آنها با مرتبه دانشیار باشد الزامیست.  

  آیا مدرک معادل فرهنگیان مورد تایید می‌باشد؟

 
اگر قبولی در آزمون ورودی قبل از سال ۷۷ باشد بله ولی بعد از آن خیر  

تعداد اعضای هیات موسس جهت تاسیس موسسه غیر انتفاعی چند نفر است؟

۹-۷ نفر