آخرین اخبار

موسسات آموزش عالی آزاد که مجوز فعالیت از شورای گسترش آموزش عالی دریافت نموده اند مجاز به دوره های آزاد هستند.

موسسات آموزش عالی آزاد که مجوز فعالیت از شورای گسترش آموزش عالی دریافت نموده اند مجاز به دوره های آزاد هستند.

گواهینامه های صادره شده به عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند. ضمنا غیر از فهرست مندرج سایر موسسات آموزشی که دوره های کوتاه مدت برگزار می کنند فاقد مجوز فعالیت از وزارت علوم هستند.
مجوز دوره های MBA - DBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود.

مجوز دوره های MBA - DBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود.

به این وسیله به اطلاع می رساند مجوز دوره های MBA - DBA صادر شده برای موسسه های آموزش عالی آزاد به عنوان مقطع محسوب نمی شود و فقط به عنوان دوره های کوتاه مدت محسوب می شوند و پس از گذراندن این دوره ها برای دانشپذیران گواهینامه صادر می شود.
فرم های تاسیس

فرم های تاسیس

فرم های تاسیس